Privacy

Big Brother is watching you. Als je sommige mensen mag geloven, is niks meer veilig en weet iedereen alles van je. Dat is niet zo. Het recht op privacy is in Nederland vastgelegd in de grondwet. Wat verzekeraars wel en niet van je mogen weten, is onder meer geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), de Nederlandse Uitvoeringswet Avg (UAvg) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Gebruik van gegevens

Verzekeraars maken veel gebruik van persoonsgegevens. Vaak zijn dit algemene gegevens (naam, adres en telefoonnummer), maar soms hebben ze ook andere gegevens nodig. Denk aan de waarde van je huis voor het afsluiten van een hypotheek of een opstalverzekering. Of aan de (nieuw)waarde van je auto voor de cascodekking. Ook kan het gaan om bijzondere persoonsgegevens. Zo kunnen verzekeraars jou vragen stellen over je gezondheid, bijvoorbeeld hoe vaak je het afgelopen jaar ziek bent geweest. Organisaties die (bijzondere) persoonsgegevens verwerken, moeten aan strenge regels voldoen. Dat geldt dus ook voor verzekeraars.

Plicht verzekeraars en jouw rechten

Verzekeraars zien het als hun plicht om op een goede manier met persoonsgegevens om te gaan. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn nader uitgewerkt in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Ook in andere regelgeving, zoals de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, zijn voorschriften opgenomen over privacy. Hiermee is het voor jou en verzekeraars duidelijk wat zij wel en niet mogen met persoonsgegevens.

Kort gezegd betekent het dat verzekeraars verplicht zijn jou vooraf te informeren over hoe ze omgaan met jouw gegevens en voor welke doelen ze die gebruiken. Dit doen ze meestal via een privacystatement op hun website en met een artikel over persoonsgegevens in de polisvoorwaarden. Zo mag niet iedereen die bij een verzekeraar werkt zomaar toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens. Stel dat jij gezondheidsgegevens hebt verstrekt voor een zorgverzekering. Dan mag de verzekeraar die gegevens niet gebruiken als jij een andere verzekering wilt afsluiten. Ook mogen verzekeraars jouw gegevens maar voor een bepaalde periode bewaren. Tot slot heb je altijd het recht op te vragen welke gegevens een verzekeraar over jou heeft. De verzekeraar is verplicht binnen vier weken te antwoorden. Ook mag je bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens.

Let op

  • Verzekeraars en hun gevolmachtigde agenten kunnen (claim)informatie vastleggen in het Centraal Informatie Systeem (CIS), een databank waarin gegevens over claims worden verzameld en vergeleken.
  • De Stichting CIS houdt, als beheerder van de databank, in de gaten dat de informatie alleen terechtkomt bij de verzekeraars en hun gevolmachtigde agenten, en dat iedereen zich aan de regels houdt.
  • De Stichting CIS beheert de gegevens ook om verzekeringscriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Dat betekent dat de verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan de politie, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van fraude.
  • Op de website van de Stichting CIS vind je veelgestelde vragen over de databank, bijvoorbeeld: hoe gaan verzekeraars en gevolmachtigden om met meldingen? En hoe weet ik eigenlijk welke gegevens zijn geregistreerd?
  • Meer weten over je persoonsgegevens en jouw rechten? Informeer bij je verzekeraar of kijk op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/, de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.