Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens

Als je een levensverzekering afsluit, verzeker je je bijvoorbeeld tegen het financiële risico van overlijden. De verzekeraar neemt dat risico dan van je over. Je betaalt hier een verzekeringspremie voor. De hoogte van die premie is gebonden aan het risico dat je overlijdt en hangt dan ook af van je leeftijd, je gezondheid, de verzekeringsduur en de hoogte van het verzekerde bedrag. Om het te verzekeren risico te kunnen inschatten wil de verzekeraar een aantal dingen van je weten. Je moet daarom een aanvraagformulier met vragen over je gezondheid invullen. Hier moet je eerlijk en volledig op antwoorden.

Als je al kort na de ingangsdatum van je verzekering overlijdt, kan de verzekeraar dat ‘verdacht’ vinden. Om zeker te weten of je geen gezondheidsgegevens hebt verzwegen kan de verzekeraar de claim voorleggen aan de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. Let op: hij kan deze toetsingscommissie alleen inschakelen als hij een vermoeden heeft dat je de gezondheidsvragen niet juist of niet volledig hebt beantwoord. Dat geldt niet alleen als je kort na de ingangsdatum van de verzekering overlijdt, maar meer in het algemeen als de verzekeraar meent over aanwijzingen te beschikken dat de gezondheidsvragen bij het aanvragen van de verzekering niet correct en/of volledig zijn beantwoord.

Onderzoek

De claim wordt onderzocht door de toetsingscommissie. Die commissie bestaat uit twee artsen, iemand die gespecialiseerd is in verzekeringsrecht en iemand die verstand heeft van  consumentenrecht. Op die manier zijn jouw belangen zo goed mogelijk gewaarborgd. Een van de artsen die aan de commissie zijn verbonden, kan jouw behandelend arts benaderen. Hij mag jouw arts vragen stellen over je gezondheid op het moment dat je de verzekering aanvroeg. De vragen mogen alleen gaan over gezondheidsgegevens die met de overlijdensoorzaak te maken kunnen hebben. Je behandelend arts hoeft geen medische informatie te geven die met de oorzaak van het overlijden niets te maken heeft, en natuurlijk ook niet als het gegevens betreft die bij wet zijn uitgesloten van informatieverwerving voor dit doel.
De toetsingscommissie moet rekening houden met de bescherming van je persoonlijke levenssfeer en die van je nabestaanden.

Uitkeren of niet

Als de toetsingscommissie klaar is met haar onderzoek, geeft ze een oordeel over de vraag of er bij het aanvragen van de verzekering gezondheidsgegevens onjuist en/of onvolledig  zijn medegedeeld  die van belang waren voor de beoordeling door de verzekeraar van het risico zoals zich dat later heeft verwezenlijkt. Of daarbij sprake is van opzet om de verzekeraar te misleiden, is daarbij niet van belang. De beslissing van de commissie wordt zowel aan de verzekeraar als aan de nabestaanden meegedeeld en is voor de verzekeraar bindend. De commissie doet geen uitspraak over de vraag of al dan niet en zo ja, hoeveel moet worden uitgekeerd. Dat wordt uitsluitend bepaald door de verzekeraar zelf in overeenstemming met de daarvoor gegeven wettelijke regeling.
Als de nabestaanden zich niet kunnen vinden in het oordeel van de toetsingscommissie, kunnen zij – binnen drie weken na dagtekening van de brief – een bezwaarschrift indienen bij de toetsingscommissie. De commissie neemt dat in behandeling en bevestigt of herziet het oordeel. Als de nabestaanden het niet eens zijn met dat oordeel kunnen zij vervolgens hun bezwaar aan het Kifid of aan de rechter voorleggen.

De basis voor het werk van de toetsingscommissie is een convenant dat is afgesloten door het Verbond van Verzekeraars, Welder, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), met instemming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.