Gebruik van zoekservice Verloren Polissen stijgt

Meer dan 5.500 nabestaanden hebben in 2020 een beroep gedaan op de zoekservice Verloren Polissen van het Verbond. Met die zoekservice kan worden gecheckt of een overleden dierbare een levensverzekering had. In bijna 3.000 gevallen werd ook een verzekering gevonden.

Het aantal aanvragen vertoont al enkele jaren een stijgende trend, zoals ook blijkt uit de cijfers over 2020. In dat jaar heeft het Verbond in totaal 5.557 aanvragen van nabestaanden ontvangen, waarvan 2.981 klanten een positief bericht kregen. Een jaar eerder was die verhouding 4.400 aanvragen versus 2.685 positieve reacties. En in 2018 ging het om 3.384 aanvragen, terwijl er 2.205 polissen zijn gevonden.

Hoe werkt de zoekservice?
Nabestaanden kunnen een aanvraag indienen bij het Verbond van Verzekeraars, dat de aanvraag vervolgens doorstuurt naar alle deelnemende levensverzekeraars. Zij zoeken in hun bestanden naar eventuele polissen, zodat de rechthebbende(n) van niet-opgeëiste verzekeringstegoeden kan worden gevonden.
Het Verbond maakt wel een kanttekening bij de aanvraag: er wordt verwacht dat de klant eerst zelf het nodige heeft geprobeerd om uit te zoeken of en waar er nog een polis loopt.

Ruim 15.000 gevonden polissen
Nabestaanden kunnen al sinds jaar en dag via de zoekservice laten speuren naar mogelijke levensverzekeringen van overleden dierbaren. In de afgelopen tien jaar hebben verzekeraars al ruim 15.000 keer een polis teruggevonden. Bijvoorbeeld als een familielid ooit heeft verteld dat er een verzekering was, maar niet bij welke verzekeraar. Of als de nabestaanden twijfelen of er wel of geen verzekering was. Ook gemeenten die een gemeentelijke uitvaart verzorgen, kunnen gebruikmaken van de service. Sinds 2015 kunnen consumenten ook laten zoeken naar hun eigen verzekering.

Krachtenbundeling
“Het toenemende aantal aanvragen laat zien dat de zoekservice in een behoefte voorziet”, meent beleidsadviseur Matthijs Timmermans. “Steeds meer mensen weten onze service te vinden en dat is goed nieuws. Daar komt nog bij dat de verzekeringssector en de overheid de krachten bundelen om het niet geclaimde geld van een levensverzekering daar te krijgen waar het hoort, bij de rechthebbende.”

Uitbreiding samenwerking
Volgens Timmermans wordt de al bestaande samenwerking tussen verzekeraars en overheid uitgebreid. “Het Rijksvastgoedbedrijf, sectie Onbeheerde Nalatenschappen, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kan via de zoekservice laten speuren naar verzekeringen van personen van wie zij de nalatenschap afwikkelen. Verzekeraars kunnen op hun beurt informatie over door hen gezochte begunstigden delen met het Rijksvastgoedbedrijf, dat vervolgens kijkt of zij de verzekeraar met deze persoon in contact kan brengen. Verzekeraars krijgen daarmee een extra mogelijkheid om zelf rechthebbenden van niet-geclaimde verzekeringen te traceren”, aldus Timmermans.

Basisregistratie
Hij benadrukt tot slot dat de samenwerking en het stijgend aantal aanvragen stappen in de goede richting zijn. “Een echte oplossing voor niet-uitgekeerde verzekeringen zou zijn dat verzekeraars een signaal uit de Basisregistratie Personen krijgen wanneer een verzekerde overlijdt. Nu kunnen we de klanten helpen die zelf initiatief nemen en de zoekservice bevragen. Met zo’n signaal kunnen we zelf in actie komen en alle klanten helpen.”